Historický náučný chodník Hradisko Zobor

Prejdením jeho celej trasy získa návštevník úplný obraz o Hradisku Zobor spojený s peknou vychádzkou na Pyramídu a Zobor. Začína a končí na Pyramíde.

Nachádza sa v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a v pamiatkovo chránenom areáli Národnej kultúrnej pamiatky hradisko Zobor na temene vrchov Pyramída a Zobor.

Preto prosíme, pohybujte sa tu po vyznačenom chodníku, zachovajte ticho a čistotu. Pozor na nerovný terén chodníka, šmykľavú mokrú trávu a ňou prekryté vratké kamene! V máji a júni je najmä južný val hradiska značne zarastený, odporúčame vhodné oblečenie a obutie.

Historický náučný chodník Hradisko Zobor je okruh o dĺžke 1,95 km. Začína a končí sa na Pyramíde. Vyznačený je jednosmerne v smere hodinových ručičiek. Vedie vo veľkej miere priamo po obrannom vale, križuje jestvujúce turistické chodníky a v malej miere ich aj využíva. Najvyšším bodom je vrch Zobor (587 m n. m.) a najnižším cisterna (cca 505 m n. m.). Celkové prevýšenie trasy je 110 m.

Prístup je z Nitry MHD linkou č. 9 k Špecializovanej nemocnici sv. Svorada a odtiaľ modrou turistickou trasou na Pyramídu, alebo z Nitry MHD linkou č. 10 k dolnej stanici lanovej dráhy (Penzión Artin) a odtiaľ modrou (alebo aj červenou) turistickou trasou na Pyramídu.

VYTLAČTE SI SPRIEVODCU (PDF)

Chránené územie: CHKO Ponitrie
Východisko: Pyramída
Dĺžka: 1,95 km, prevýšenie 110 m
Čas prechodu: cca 3/4 hod.
Počet zastávok: 8
Zameranie a typ chodníka: historický náučný chodník
Náročnosť terénu: stredne náročný
Náväznosť na turistickú značku: modrá, zelená, červená značka
Prístup: Nitra – Liečebný ústav Zobor, po modrej značke; Nitra – Artin, po modrej značke
Rok otvorenia: 2008 o.z. Hradisko Zobor
Rok obnovenia: 2011, 2014, 2021 o.z. Hradisko Zobor
Okolité náučné chodníky: Náučný chodník Zoborské vrchy

Historický náučný chodník hradisko Zobor realizovali:
o. z. Hradisko Zobor v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre a Pamiatkovým úradom SR.

Na texte spolupracovali:
Peter Bisták, Peter Meňhart, Róbert Daňo, Gašpar Fronc, Petra Kmeťová, Ivan Balla,
o. z. Hradisko Zobor v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Nitra a Pamiatkovým úradom SR

Odborná spolupráca:
Peter Romsauer, Barbora Lofajová Danielová, Tibor Lieskovský

Literatúra a pramene:
Danielová, B.: Keramika lužickej kultúry z hradiska Zobor v Nitre. Diplomová práca, Katedra archeológie FF UKF v Nitre, 2017.
Eisner, J.: Slovensko v pravěku. Bratislava 1933.
Furmánek, V., Veliačik, L., Vladár, J.: Slovensko v dobe bronzovej. Bratislava 1991.
Furmánek, V. (ed.): Staré Slovensko IV. Doba bronzová. 2015.
Fusek, G., Zemene, M. (eds.): Dejiny Nitry. Od najstarších čias po súčasnosť. Nitra 1998.
Horňák, M.: Kolaps osídlenia kultúr popolnicových polí s dôrazom na lužickú kultúru v priestore dnešného juhozápadného Slovenska.
Zborník Slovenského národného múzea CXIII – 2019, Archeológia 29, 91–100.
Horňák, M., Stegmann-Rajtár, S.: Osídlenie stredného Ponitria v neskorej dobe bronzovej a včasnej dobe železnej: využitie GIS-analýz.
Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV 43, 2008, 43–52.
Kujovský, R.: Príspevok k poznaniu vzťahov lužických a stredodunajských popolnicových polí na Slovensku. Slovenská archeológia XLII – 2, 1994, 261–317.
Nitra. Príspevky k najstarším dejinám mesta. Nitra 1993.
Novotná, M.: Die Äxte und Beile in der Slowakei. Prähistorische Bronzefunde, IX/3, München 1970.
Romsauer, P.: Výskum na Zobore v Nitre. In: Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v r. 1987, Nitra 1988, 114.
Veliačik, L., Romsauer, P.: Vývoj a vzťah osídlenia lužických a stredodunajských popolnicových polí na západnom Slovensku. I. Katalóg. Nitra 1994.
Web a informačné materiály Mesta Nitra, ŠOP, Správa CHKO Ponitrie, Pamiatkový úrad SR, archív KPÚ Nitra, archív o. z. Hradisko Zobor.

Ďakujeme za pomoc:
TIC Nitra, Aero Slovakia, a. s., Krajskému úradu životného prostredia Nitra, Správe CHKO Ponitrie, Rímskokatolíckej cirkvi biskupstvu Nitra, Úradu geodézie, kartografi e a katastra SR a priateľom hradiska Zobor (Viktor Farmadin, Róbert Horváth, Marek Áč, Vladimír Pančík, Miloš Gajdoš, Anton Kušš)

OZ HRADISKO ZOBOR